Contactează-ne: +373 22 920 320
Donează

Selectarea unui expert pentru oferirea serviciilor de consultanță

Termeni de Referință pentru selectarea unui expert/ grup de experți/ entități juridice pentru oferirea serviciilor de consultanță și instruire în contextul prescrierii raționale a medicamentelor

___________________________________________________________________

Denumirea proiectului Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Codul proiectului                                           415932

Termenul limită de aplicare                           04 Ianuarie 2020

__________________________________________________________________

 1. Informație generală

În anul 2019 Crucea Roșie din Elveția a demarat implementarea proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care are ca scop consolidarea echității în sănătate, transparența și responsabilizarea socială.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească ”CASMED” și Asociația Obștească ”HOMECARE” și face parte din programul național, care sprijină implementarea Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate în Moldova (MD AUSS).

Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” completează intervențiile MD AUSS privind creșterea responsabilității față de pacienți și populație prin instituirea și/sau susținerea mecanismelor existente de responsabilizare socială în cinci raioane pilot – Bălți, Florești, Soroca, Drochia și Edineț. Aceste mecanisme la nivel comunitar, local și național au ca scop abilitarea societății civile și a cetățenilor în revendicarea dreptului la sănătate prin responsabilizarea prestatorilor de servicii medicale și autorități.

Proiectul prevede trei obiective pentru îmbunătățirea calității, accesului și echității în sănătate.

Obiectivul 1 se referă la furnizarea de servicii medicale echitabile și de calitate la toate nivelurile. Proiectul are ca scop consolidarea societății civile și instituirea mecanismelor de responsabilizare socială pentru a monitoriza și îmbunătăți accesul echitabil și calitatea serviciilor medicale. Implicarea societății civile, împreună cu grupurile de pacienți și asociațiile medicale profesionale, prin diferite mecanisme de responsabilizare socială reprezintă o abordare puternică pentru responsabilizarea autorităților din domeniul de sănătate, care la rândul lor oferă feedback la percepțiile consumatorilor referitor la serviciile medicale prestate.

Obiectivul 2 al proiectului prevede consolidarea capacităților Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru a extinde acoperirea cu servicii medicale și a deveni durabilă. Odată ce mecanismele de responsabilizare socială vor fi funcționale și vor avea efect asupra îngrijirii de calitate, încrederea în sistemul de sănătate va crește, ceea ce va conduce la creșterea numărului de persoane asigurate în sistem.

Obiectivul 3 se referă la protecția populației împotriva sărăciei din cauza plăților suplimentare și neformale în instituțiile medico-sanitare publice și a cheltuielilor pentru medicamente. Mecanismele de responsabilizare socială vor include monitorizarea plăților suplimentare și neformale (de exemplu, prin intermediul chestionarelor, sau feedback-ul electronic al pacienților pe platforma E-sănătate sau spitale.md).

 • Scopul

Scopul constă în îmbunătățirea practicilor de prescriere rațională a medicamentelor, prin fortificarea capacităților instituțiilor medicale publice de a monitoriza și preveni fenomenul polipragmaziei.

 • Sarcini și activități specifice

Sarcina 1): Analiza situației actuale ce ține de cadrul normativ în vigoare, mecanismele și instrumentele existente în instituțiile medicale publice stabilite pentru monitorizarea prerscrierii raționale a medicamentelor, perscrierii medicamentelor generice și compensate, reducerea și prevenirea polipragmaziei

Întrebări cheie:

 • Care este cadrul normativ în vigoare în Republica Molodva care se referă la monitorizarea și controlul prescrierii raționale a medicamentelor în instituțiile medicale publice;
 • Care sunt acțiunile / practicile întreprinse la nivel managerial în instituțiile medicale publice pentru monitorizarea prescrierii raționale a medicamentelor și evitarea polipragmaziei;
 • Cui se referă atribuțiile de monitorizare a prescrierii raționale a medicamentelor și evitarea polipragmaziei în instituțiile medicale publice spitalicești și de asistență medicală primară;
 • Care sunt cauzele principale a polipragmaziei;
 • Care sunt necesitățile de fortificare a capacităților instituțiilor medicale publice spitalicești și de asistență medicală primară  pentru a reduce riscul dezvoltării fenomenului de polipragmazie, și dezvoltarea instrumentelor de control și prevenire a prescrierii neraționale a medicamentelor;
 • Care este grupul-țintă necesar a fi instruit pentru consolidarea capacităților în controlul și prevenirea polipragmaziei în instituțiile medicale spitalicești și de asistență medicală primară.

În cadrul acestei sarcini vor fi realizate următoarele activități specifice:

Se va dezvolta o metodologie pentru a realiza această sarcină. Metodologia va include componenta de cercetare și analiză atât cantitativă cât și calitativă. Metodologia va include, însă nu se va limita la aplicare de chestionare, focus grupuri, interviuri, mese rotunde. Metodologia va fi consultată și aprobată înainte de a fi aplicată. Ca urmare, se va elabora un raport de analiză. Raportul va conține concluzii și recomandări utilizate pentru sarcinile 2-4.

Sarcina 2)  Dezvoltarea unui curs/curriculum de instruire pentru grupurile țintă

În bază analizei efectuate, se va dezvolta un curs/curriculum de instruire pentru reprezentanții instituțiilor medicale spitalicești și reprezentanți ai instituțiilor de asistență medicală primară. Tematicile cursului vor reieși din rezultatele analizei, dar nu se va limita la aceasta. 

Cursul de instruire va fi consultat/aprobat la toate nivelurile metodico-didactice conform procedurii existente pentru cursurile acreditate pentru instruirea medicală continuă. Cursul va fi instituționalizat în cadrul instruirii continue a lucrătorilor medicali de către entitățile de instruire continuă.

Sarcina 3) În baza curriculei se va dezvolta un suport de curs care va conține recomandările necesare pentru dezvoltarea mecanismelor, instrumentelor și procedurilor instituționale pentru controlul și monitorizarea fenomenului de prescriere a medicamentelor, atât la nivel de asistență medicală primară, cât și asistență spitalicească.

Suportul de curs poate fi editat în volum de 500-1000 exemplare după caz și va fi ditribuit managerilor instituțiilor medicale și persoanelor responsabile de monitorizarea/ controlul prescrierii raționale a medicamentelor din instituțiile de asistență medicală primară și asistența spitalicească.

Sarcina 4. Dezvoltarea / consolidarea bazei normative pentru evitarea poliprogmaziei și monitorizarea prescrierii raționale a medicamentelor în instituțiile medicale.

 În baza cercetării realizate în Sarcina 1, vor fi identificate lacunele normative care necesită a fi soluționate prin propunerea unor proiecte de acte normative / reglementări ce ar fortifica mecanismul de control și monitorizare a prescrierii raționale a medicamentelor și ar reduce fenomenul  polipragmaziei în instituțiile medicale.

Documentele elaborate vor fi înaintate spre discuție și consultare cu actorii cheie din domeniu (autorități centrale de resort, managerii instituțiilor medicale spitalicești și de asistență medicală primară etc.) în cadrul unor mese rotunde, workshop-uri. Ulterior, documentele vor fi înaintate spre aprobare către autoritatea centrală (MSMPS).

Sarcina 5. Instițuționalizarea mecanismelor de control și prevenire a polipragamziei și instruirea a cel puțin 200 de persoane din grupurile-țintă (asistență medicală primară și instituții spitalicești).

În cadrul instruirilor, audienților li se vor oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a iniția procesul de dezvoltare și instituționalizare a mecanismelor și instrumentelor de prevenire a polipragmaziei. Astfel, procesul de instituționalizare va avea loc în paralel cu instruirea realizată din cadrul proiectului.

În urma realizării sarcinilor 1-5 vor fi obținute următoarele rezultate:

 • Un raport cu analiza situației, concluzii și recomandări cu privire la mecanismele și instrumentele existente în instituțiile medicale publice pentru prevenirea fenomenului de polipragmazie și prescrierea rațională a medicamentelor;
 • Un curs definitivat, acreditat și instituționalizat la nivel de instruire medicală continuă;
 • Un suport de curs aprobat;
 • Vor fi înaintate spre aprobare un set de acte normative necesare pentru fortificarea mecanismului de prevenire a polipragamaziei în instituțiile medicale;
 • Vor fi instruite cel puțin 200 de persoane din instituțiile medicale publice.
 • Livrabile și termenul limită

Livrabile                                                                                           

Sarcina 1                                                                                Termenul limită (tentativ)

Metodologia analizei                                                                Ianuarie 2021

Documentul de proiect (draft) al analizei                            Februarie 2021

Transmiterea documentului de analiză finală                    Martie 2021

Sarcina 2                                                                                Termenul limită (tentativ)

Curriculum de instruire elaborat, discutat și aprobat                   Aprilie 2021                                              

Sarcina 3                                                                                Termenul limită (tentativ)

Supportul de curs elaborat, discutat și aprobat                 August 2021                                                   

Sarcina 4                                                                                Termenul limită (tentativ)

Dezvoltarea / consolidarea bazei normative                           Decembrie 2022

Sarcina 5                                                                                Termenul limită (tentativ)

Instruirile realizate                                                                   Decembrie 2022

Experții/grupul de experți sau entitatea juridică contractată va raporta o dată la 6 luni, cu privire la realizarea Planului de acțiuni.

 • Plata. Plățile se vor efectua în conformitate cu Planul operațional, după semnarea de către Prestator și Beneficiar a actelor de îndeplinire a lucrărilor.

6.     Perioda de contractare ianuarie 2021- decembrie 2022.

7.     Experiența, abilități și competențe solicitate

Educaţie:

 • Diplomă de master sau echivalent în științe medicale, economie sau în alte domenii relevante.

Experienţă:

 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă în domeniul de sănătate publică;
 • Cunoașterea sistemului de sănătate din Republica Moldova;
 • Experiență demonstrată în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluări, analize în domeniul sănătății publice (cel puțin 3 referințe/rapoarte);
 • Experiență demonstrată de formator în domeniul de sănătate;
 • Experiență în elaborarea cursului/curriculei de instruire;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Abilități avansate în utilizarea programelor Microsoft Office.

Limbi vorbite: Cunoașterea fluentă a limbii române (scris și verbal), limba rusă și engleză reprezintă un avantaj.

Valorile de bază:

 • Respect pentru diversitate;
 • Integritate;
 • Profesionalism.

Competențe de bază:

 • Responsabilitate;
 • Comunicare efectivă;
 • Colaborare incluzivă;
 • Conștientizare și sensibilitate cu privire la dimensiunea de gen.
 • Aspecte organizaționale

Consultantul/consultanții va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. La fiecare etapă, livrabilele vor fi expediate pe poșta electronică pentru consultare. În calitate de aplicanți pot fi atăt pesoane fizice /grupuri de experți, cît și entități juridice.

 • Dosarul de aplicare

Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

 • Scrisoarea de motivare (explicarea modului în care solicitantul răspunde la cerințele de calificare), cu includerea linkurilor/informațiilor a sarcinilor similare realizate anterior;
 • CV-ul persoanelor cheie implicate;
 • Propunerea tehnică pentru fiecare sarcină specificată în Termenii de Referință, care va include descrierea unei viziuni asupra realizării sarcinilor și a instrumentelor utilizate  (ex: focus grup, interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.),  planul de lucru, inclusiv cu termenul propus pentru livrabile;
 • Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (sumă totală și onorariul zilnic în lei moldovenești).

10. Procesul decizional

Aplicațiile vor fi evaluate conform anexei atașate la Termenii de Referiță.

 1. Instrucțiuni de depunere a dosarului

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com cel târziu până la data de 04 Ianuarie 2020 (ora 17.00), indicând următoarea referință „Oferirea serviciilor de consultanță și instruire în contextul prescrierii raționale a medicamentelor”.

Asociația Oștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Distribuie acest articol:

Facebook   Twitter    
Uncategorized @ro 4 ianuarie 2021