May 2020

 

 

CERERE DE OFERTĂ

PENTRU PROCURAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

Asociația Obștească „Homecare”,  respectuos solicită oferte de preț pentru  procurarea dispozitivelor medicale (Ultrasunet, Aparat terapie cu Laser, Aparat magnetoterapie portativ, Lampa infrarosie, Aparat darsonvalizare portativ, Dermatoscop, Genti medicale pentru urgenta portabila, inclusiv genti pentru prim ajutor) , în cadrul  proiectului  „ Access transfontalier la servicii medicale prin telemedicina și echipamente moderne”,  implementat cu sprijinul financiar din partea Uniunii Europene în cadrul Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, în baza contractului de grant 2SOFT/4.1./89 din 02.03.2020.

Documentația privind caracteristicile și specificaţiile tehnice pentru achiziționarea bunurilor poate vizualizată la acest link: 

https://docs.google.com/document/d/1L07C_tVarhlF2CKOdS7GJ20_2UyZie3C8okTtmlKG18/edit?usp=sharing

I.Condiții de Livrare

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate  articolele  din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Termenii și Condițiile de Livrare din prezenta cerere de ofertă sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, cererea de ofertă semnată  și returnată AO Homecare.

II. Preţul:  Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) la cota  0% TVA  și cu TVA. Prețul  trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produselor  la următoarea destinație: Republica Moldova, str. Ștefan cel Mare 119, ap.26

III. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate în baza  punctelor de mai jos ( documentelor prezentate și a criteriilor de selecție)  după grila de procentaj. 

(suma  cotelor pentru toate criteriile  de selecție  nu va depăși 100%)

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă prezentată pe foaie cu antetul organizației.

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta va fi respinsă;

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Prezentarea certificatului de înregistrare;

(b) Prezentarea certificatului  despre lipsa restanțelor față  de bugetul de Stat;

(c) Datelor  generale despre ofertant;

(d) Indicarea termenului de garanție  a dispozitivelor medicale din  oferta de preț;

(e) Indicarea experienței de lucru a Companiei –ofertant;

(f)  Prezentarea  contractului/altor documente care atestă existența  atelierului de deservire tehnică a dispozitivelor medicale;

(g) Prezentarea contractului Companiei –ofertant privind deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, cu  minim 2 instituții  medicale;

(h) Prezentarea listei angajaților companiei cu studii speciale de inginer-tehnica medicala;

(i)  Prezentarea  experienței de colaborare  cu  organizații din sectorul neguvernamental; (copia a cel puțin unui contract de cumparare –vinzare a dispozitivelor medicale)  

(j)  Prezentarea dovezilor activității de caritabile a Companiei ( în cazul în care compania dispune de altfel de experiență)

(k) Indicarea  instalării gratuite a dispozitivelor medicale livrate și instruirii gratuite în Transnistria, a personalului medical care va utiliza dispozitivele respective.

I. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Condiții speciale:

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din cererea de ofertă.

Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare  la adresa specificată în paragraful III. AO Homecare va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (5) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de selectare.

 AO Homecare își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Ofertele se primesc pînă la  14 iunie  2020,  ora 18.00

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) cu semnătura și ștampila aplicată pe fiecare pagină,  în formă scanată, trebuie depus la adresa ao.homecare@gmail.com.

Date suplimentare pot fi obținute  expediind în scris mesaj la adresa ao.homecare@gmail.com.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ) FOR THE PURCHASE OF PROPERTY/FACILITY IN TOWN CHIȘINĂU

Public Association HOMECARE  requests  quotes for the purchase of the property/facility for the activity of the Theoretical-Practical Center "Estera" and AO HOMECARE office in Chisinau town within the Project “Support and assistance for the social sector in the Republic of Moldova” implemented by Caritas Czech Republic in partnership with AO HOMECARE, the Pro-Development Association with the financial support of the Czech Republic through the Czech Development Cooperation Program.

Features and technical specifications of the property/facility:

 • The surface of the building should be between 150 m² and 200 m²
 • Location on the ground floor and can be a part space: a larger building, the ground floor of a block of flats, separate room. (basement not accepted)
 • Location of the building will allow easy access to public transport, placed at a maximum distance of 500 meters away from the waiting station of public transport.
 • Location on one of the central streets of  town Chisinau. Spaces located on small, hard-to-find streets in industrial areas will be avoided.
 • The location must be accessible for people with physical disabilities (depending on the wheelchair). Accessible means the lack of steps or in the case of steps the existence of a ramp. The ramp is considered accessible if the maximum height is 10 cm to 1 m length of the ramp and the width of at least 1 meter;
 • Possibility of access of transport units to the staircase / entrance and the existence of parking spaces.
 • The building should be connected to the engineering networks of water, sewerage, electricity, heating, including metering devices.
 • The halls / rooms will be in number of 8 in with the following surfaces:
 • - minimum 12 m², 24 m², 10 m², 18 m², 4 m², 6m², 10 m², 20 m² (for Estera Center). In total min. 110 m².
 • - Minimum 4 spaces of 10-13 m² each (for the AO HOMECARE office).
 • - two sanitary nodes of at least 2m² each (2mx2m)
 • In total min. 50 m²,
 • Or being possible to adjust / replan the space.
 • The property for purchase will be selected in accordance with the specifications of the terms of reference and according to the price.

1. The Offer / Tender dossier will be submitted in accordance with the Tender Form.  The full tender documentation in Romanian and English languages can be downloaded at the following link:  https://drive.google.com/drive/folders/149DzvF4WdYVrMaE_zBOfICIajToUc7UO?usp=sharing

The tender must be signed and include the date of submission (the tender form is attached to this announcement). Commercial offer validity has to be for 30 calendar days from the deadline for submission of offers;

The offer will also include:

· copy of the plan, project, pictures of the building;

· location details, building address;

·  contact details of the owner / real estate agent.

2. Offer files:

2.1 The offers will be submitted by email address of AO HOMECARE as follows ao.homecare@gmail.com and to the email address Caritas Czech Republic daniela.dohotaru@caritas.cz until June 15, 16.00.

2.2 The scanned files will be endorsed by the signature of the authorized person and stamped.

For more information:

Contact person is Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termeni de Referință 

pentru contractarea unui expert/tă pentru elaborarea analizei

Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale

Denumirea proiectului : Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Codul proiectului: 415932

Termenul limită de aplicare: 7 iunie 2020

Durata pentru analiză:  Junie - Septembrie (25 zile)

Documentația privind termenii de referință poate fi vizualizată pe acest link: https://drive.google.com/file/d/1wFM8wN3Aw_9xYCs44xTqItwaJVSb7j8x/view?usp=sharing

Documentele necesare: Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

1. Scrisoarea de motivare:

a. explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la fiecare dintre cerințele de calificare și de ce este cel/cea mai potrivit/tă pentru evaluare (oferind în special detalii despre experiența anterioară în domeniile legate de această consultanță și evaluările similare realizare anterior);

b. descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor, inclusiv o metodologie propusă (Ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).

2. Informații personale (CV), cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;

3. Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (specificând o sumă  totală și onorariul zilnic net).

Instrucțiuni de depunere a aplicației

Propunerile urmează a expediate la următoarele adrese de e-mail: aohomecare@gmail.com și lgrecu777@gmail.com cel târziu până la data de 7 iunie 2020, indicând următoarea referință „Analiza pachetului de beneficii în sănătate”.

Contacte pentru informații suplimentare: Laura Grecu, manageră de proiect, tel: 069940737.

Asociația Oștească ”Homecare” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________