November 2016

01 Noiembrie 2016

RAPORT DE PROGRES

al realizarii Planului  Strategic de Dezvoltare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova  pentru anii 2015-2017

 

Scopul principal al acestui  plan este promovarea și consolidarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu:

Nr. d/o

Activități

Termen de realizare

Responsabili

Comentarii de realizare

 1.  

Instruirea personalului implicat în prestarea serviciilor:

 • Formatorilor
 • Lucrătorilor sociali
 • Managerilor Serviciului
 • Asistenților sociali din cadrul ONG

 

 

2015-2016

 

 

MMPSF

STAS

 

Obiectiv realizat 100 %.

Conform  planului de proiect au fost instruiți 84 formatori, 84 manageri, 217 asistenți sociali și 2100 lucrători sociali. Instruirile au fost realizate  conform planului si  în baza agendei aprobate. Instruirile au adus rezultatul scontat, deoarece analizînd grupurile de beneficiari ai instruirilor s-a constatat: 

 1. Formatori  

Evaluarea verbală pre test  efectuată de către formatori  a participanților  la instruire a stabilit cca 20 % de cunoștințe inițiale, ulterior analizînd 30  chestionare post test, s-a stabilit că nivelul de cunoștințe acumulat a crescut cu aproximativ  74 %.

 1. Asistenți sociali 

Evaluarea verbală pre test  efectuată de către formatori  a  participanților  la instruire a stabilit cca 10 % de cunoștințe inițiale și analizînd 50  chestionare post test, s-a stabilit că nivelul de cunoștințe acumulat a crescut cu aproximativ  78,4%.

3. Manageri de servicii

Evaluarea verbală pre test  efectuată de către formatori  a   participanților  la instruire a stabilit cca 20 % de cunoștințe inițiale și analizînd 20 chestionare post test, sa stabilit că nivelul de cunoștințe acumulat a crescut cu aproximativ  73,4%.

4. Lucrătorii sociali

Analizînd 100 chestionare pre test și 100 chestionare post test  % de cunoștințe acumulate a  crescut cu 81,7%

Creșterea cunoștințelor în mediu (în %) a tuturor categoriilor de participanți a crescut cu 76,8%.

 1.  

Diseminarea Suportului de curs pentru formarea inițială a competențelor lucrătorilor sociali

Pe parcursul anului 2015

MMPSF

 

Obiectiv realizat 100%

În termenii stabiliți în planul proiectului, experții selectați au elaborat Suportul de curs pentru formarea inițială a competențelor lucrătorilor sociali.

Suporturile  de curs pentru formarea inițială a competențelor lucrătorilor sociali  în limba româna și rusă au fost distribuite tuturor categoriilor de participanți la instruirea respectivă, MMPSF, Structurilor teritoriale de asistență socială, Ambasadei Cehiei la Chișinău și Reprezentantului  Caritas Cehia în Chișinău.

Faptul că au fost multiplicate suporturile și în limba rusă a fost foarte util deoarece pe teritoriul RM, în 6 raioane  activează persoane vorbitoare de limba rusă.

La fel, menționăm că au fost solicitate  de către  șefii STAS  mult mai multe exemplare de suporturi pentru persoanele care nu au fost implicate în acest curs de instruire. De aceea ar fi foarte oportun ca în caz că au rămas în sold  suporturi sau există posibilitatea de a fi multiplicate suplimentar,  să fie distribuite STAS.

 1.  

Promovarea dialogului dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  și Prestatorii de servicii sociale în domeniul îngrijirilor la domiciliu:

 • Informarea Prestatorilor cu privire la prevederile Regulamentului – cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

 • Informarea Prestatorilor cu privire la prevederile Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Pe parcursul anului 2015

MMPSF

 

Obiectiv realizat 100%

Au fost  desfășurate 4 ședințe  la care au participat reprezentanți ai 18 ONG-uri active în domeniul prestării serviciilor sociale sau socio-medicale. Numărul total de participanți este de 86 persoane.

 

Ședința din 16.02.2015 – 11 participanți

S-a discutat: La prima întîlnire, grupul de monitorizare a analizat Strategia de dezvoltare a Serviciilor de Îngrijire la Domiciliu în Republica Moldova 2015-2016 și a stabilit intervalul de timp relevant pentru următoarele 6 luni pentru implementarea activităților din strategie după ce v-a fi aprobat de către MMPSF.

 

Ședința  din   27 aprilie  2015 -   14 participanți

S-a constatat că: din toate activitățile  Planului Strategic de dezvoltare și consolidare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova pentru anii 2015-2017, au fost realizate: 14,29 %, realizate parțial 71,42%, nerealizate 14,29%.

 

Ședința  din   04 septembrie  2015 -   12 participanți

 S-a discutat: despre necesitatea stringentă a costificării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu. Fiecare ONG a prezentat prețurile reale pentru serviciile sociale acordate. În concluzie s-a decis crearea unui grup de lucru cu participanți din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie, Ministerului Finanțelor, reprezentanți ai ONG-urilor prestatoare de servicii sociale. Concomitent fiecare ONG în parte trebuia să prezinte informația descifrată per serviciu prestat.

 

Ședința  din   23 decembrie   2015 -   28 participanți

La ședintă au fost stabilite prioritățile de dezvoltare a asistenței acordate persoanelor vîrstnice pentru anul 2016, inclusiv pe termen mediu:

 1. Elaborarea unei strategiei privind asistența socială a persoanelor vîrstnice în contextul îmbătrînirii active. Aceasta va fi axată pe consolidarea capacităților profesionale, consolidarea cadrului normativ, instituțional, metodologic și financiar. În special va fi centrat pe dezvoltarea și consolidarea  serviciilor destinate persoanelor vîrstnice: îngrijirea socială la domiciliu, plasamentul persoanelor vîrstnice în instituții rezidențiale, fără adăpost, plasament familial a adulților, cantine de ajutor social. S-a stabilit că elaborarea strategiei trebuie să fie precedată de  un studiu de fezabilitate.
 2. Examinarea oportunităților de elaborare a metodologiei de costificare a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;
 3. Pregătirea către procedura de acreditare: instruire, autoevaluare și identificarea dificultăților, lacunelor, etc. Inițierea discuțiilor privind acreditarea serviciilor socio-medicale/medico-sociale. Identificarea instrumentelor necesare: instituțiile implicate, cadrul legal, elaborarea instrumentelor necesare, fortificarea capacităților specialiștilor.
 4. Îmbunătățirea capacităților profesionale la nivel național a lucrătorilor sociali, asistenților sociali;
 5. Platforma  voluntariatului: dezvoltarea voluntariatului, promovarea și aplicarea în practică a cadrului normativ existent, formarea inițială a voluntarilor și membrilor familiilor privind acordarea îngrijirii persoanelor vîrstnice;
 6. Crearea unui parteneriat cu CALM și dezvoltarea/antrenarea în grupul de lucru pentru promovarea bunelor practici de dezvoltarea a serviciilor de îngrijiri la domiciliu (istorii de succes CASMED). Suport pentru autoritățile administrației publice locale în identificarea necesităților la nivel local privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire a persoanelor vîrstnice, precum și elemente legate de bugetarea mijloacelor financiare.
 7. Crearea și consolidarea unei organizații/asociații profesionale a prestatorilor de servicii de îngrijire socială la domiciliu privind mediatizarea la nivel național (forum, conferință tematică).
 8. Consolidarea platformei comune de advocacy și dialog politic în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele vîrstnice.

 

Ședința  din   04 martie  2016 -   16 participanti

Principalele concluzii ale reprezentanților grupului de monitorizare și a reprezentanților Inspectiei Sociale prezenți la ședință  au constat în:

 1. Necesitatea de  dezvoltare și consolidare a  competențelor profesionale ale asistenților sociali, necesitatea responsabilizarii acestora privind elaborarea planului individualizat de asistență a beneficiarului, monitorizarea implementării acestuia.
 2. Este necesar de eficientizat procesul de întocmire a fişelor de prestare a îngrijirii sociale a  beneficiarului, care confirmă servicii sociale prestate de către lucrătorii sociali și monitorizarea activităților desfășurate de către aceștia, conform prevederilor Hotărării Guvernului nr.1034 din 31.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate”
 3. Este necesar de a  consolida imaginea asistenților sociali  din Republica Moldova în rîndurile populației în contextul promovării reformelor  din domeniul asistenței sociale.
 4. Este necesară elaborarea unei strategiei privind asistența socială a persoanelor vîrstnice în contextul îmbătrînirii active, axată pe consolidarea capacităților profesionale, consolidarea cadrului normativ, instituțional, metodologic și financiar.
 5. Urgentarea elaborarării  metodologiei de costificare a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu;
 6. Dezvoltarea unui mecanism de evaluare a necesităților  și planificare a dezvoltării  serviciilor sociale adresate APL de nivelul I și II  în contextul reformei de descentralizare administrativă și financiară.
 7. Persistă necesitatea de a dezvolta în continuare centrele medico-sociale, deoarece serviciile sociale solicitate în cele existente sînt suprasolicitate.
 8. Este extrem de importantă consolidarea platformei comune pe advocacy și dialog politic în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele vîrstnice.
 9. Îmbunătățirea capacităților profesionale la nivel național a lucrătorilor sociali, asistenților sociali, instruirea lor continua ramîne în continuare a fi prioritară.
 10. Promovarea și aplicarea în practică a cadrului normativ existent în dezvoltarea continuă a voluntariatului este actuală si necesită implicare activa a persoanelor cheie.
 11. Consolidarea și dezvoltarea Asociației profesionale a asistenților  sociali și  mediatizarea acesteia la nivel național.

Luînd în considerație numirea în funcție a noului Ministrul al muncii, protecției sociale și familiei s-a propus de a solicita o întrevedere la care d-na Tamara Adașan ar informa  ministrul cu activitățile deja efectuate și cele care urmează a fi realizate  cu privire la implementarea planului Strategic de Dezvoltare a serviciului de îngrijire la domiciliu în R Moldova 2015-2016,  în cadrul proiectului: ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova  2014-2016”. La fel de a discuta cu noul ministru  recomandările sus expuse  în domeniul respectiv.

Nota benne: întrevederea deja a avut loc pe 09 martie 2016.

 

Ședința  din   11 octombrie  2016 -   participanti 16

Pe 11 octombrie 2016 s-a desfășurat  sesiunea semestrială a grupului de monitorizare  cu ONG active din domeniu privind progresele atinse în implementarea Regulamentului – cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și  Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2015 și pentru 1 semestru  2016. După ședință a fost perfectat raportul de progres.

 1.  

Colectarea informației privind numărul ONG-urilor prestatoare de servicii de îngrijire socială/socio-medicală la domiciliu, la nivel de republică.

Anii 2015-2017

MMPSF

STAS

ONG

 

Obiectiv realizat parțial

La ședința din 11 octombrie  2016  de către grupul de monitorizare a fost aprobat  Chestionarul pentru furnizorii de servicii sociale, pentru a acumula date  privind numărul ONG-urilor prestatoare de servicii de îngrijire socială și socio-medicală la domiciliu, la nivel de republică.

Acest chestionar a fost expediat ONG- urilor din  rețiaua națională de prestatori de îngrijiri medico-sociale la domiciliu și a fost  plasat pe site-ul Asociației Obștești ”Home Care”.

Urmează colectarea și analiza chestionarelor recepționate de la ONG-uri.

 1.  

Promovarea activităților Serviciului de îngrijire socială la domiciliu prin diferite surse de informare

Anii 2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri din domeniu

 

Obiectiv realizat 100%

Conform planului au fost publicate 10 articole referitor la subiectul promovării  și consolidării  Serviciului de îngrijire socială la domiciliu in Republica Moldova.

La  fel  despre necesitatea  promovării  și consolidării serviciului respectiv s-a vorbit  la ședința festivă  de Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale, cu participarea a  300 persoane.      

 1.  

Elaborarea ghidului privind ONG-urile active în domeniu

Anul 2015

MMPSF

STAS

ONG-uri

Obiectiv realizat 100%

Ghidul privind ONG-urile active în domeniu a fost elaborat si distribuit  conform planului. MMPSF a recepționat mulțumiri adresate donatorilor pentru Ghidul recepționat, care îi ajută considerabil în activitatea de zi cu zi.

 1.  

Lansarea platformei de promovare a activităților de voluntariat în cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în republica Moldova

Anii 2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri din domeniu

 

Obiectiv realizat parțial

A fost expediat  un demers  către toți furnizorii de servicii sociale, cu solicitarea informației   privind activităților de voluntariat în cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, care ar include numărul de voluntari implicați, numărul de  voluntari instruiți, numărul de cursuri de instruire în domeniul respectiv și alte activități în domeniu. 

Urmează a fi colectate și analizate datele  recepționate de la ONG-uri.

 1.  

Analiza Serviciului în Raportul Social anual elaborat de MMPSF

Anii 2015-2017

MMPSF

Inspecția Socială

STAS

ONG-uri din domeniu

 

Obiectiv realizat parțial

MMPSF a efectuat analiza Serviciului de îngrijire socială la domiciliu la nivel de republică, pentru semestru I, anul 2016 pentru  a fi ulterior integrat  în Raportul Social pentru anul 2016.

nr.

Denumirea raionului

Numărul unităților de șef al serviciului de deservire socială la domiciliu

Numărul lucrători sociali

Numărul beneficiari

 

 

 

unități aprobate

angajați

 

 

din ei

 

total

pers. cu dizabilități

străini

 

1

Anenii Noi

2

60

54.75

459

109

 

 

2

Basarabeasca

1.25

43.75

39

407

71

 

 

3

Briceni

1.5

50

50

532

84

 

 

4

Cahul

3

90

90

980

166

 

 

5

Cantemir

1

30

31

257

34

 

 

6

Călăraşi

1

42

38

292

87

1

 

7

Căuşeni

3

87.5

88

813

101

 

 

8

Cimişlia

1

39

42

320

66

 

 

9

Criuleni

1

43

43

326

63

 

 

10

Donduşeni

2

65

65

726

153

 

 

11

Drochia

3

98

101

911

112

1

 

12

Dubăsari

1

24

17

146

24

 

 

13

Edineţ

4

114

114

1027

176

 

 

14

Făleşti

3

83

79

611

120

 

 

15

Floreşti

3

85

90

733

119

 

 

16

Glodeni

2

58

58

518

73

 

 

17

Hînceşti

2.5

73

74

669

167

 

 

18

Ialoveni

1.5

43

46

366

48

 

 

19

Leova

1

35.5

33

310

29

 

 

20

Nisporeni

1

37

34

310

37

 

 

21

Ocniţa

2

73

74

624

290

 

 

22

Orhei

2

75

80

672

110

 

 

23

Rezina

2

42

42

428

118

 

 

24

Rîşcani

3

90.5

89

916

73

 

 

25

Sîngerei

2

67

67

540

64

 

 

26

Soroca

3

104

98

972

221

 

 

27

Străşeni

1

43

41

381

90

 

 

28

Şoldăneşti

2

58.4

63

496

84

 

 

29

Ştefan Vodă

1

53

53

427

61

 

 

30

Taraclia

1

30

30

325

52

 

 

31

Teleneşti

1.5

53.5

49

444

68

 

 

32

Ungheni

2

85

85

898

123

 

 

33

mun. Bălţi

3

89

89

880

236

 

 

34

mun. Chişinău

8.5

237

210

2194

616

 

 

35

Ceadîr-Lunga

0

24

25

230

119

 

 

36

Comrat

0

50

49

481

73

 

 

37

Vulcăneşti

0

10

10

101

16

 

 

 

Total

74

2385.15

2340.75

21722

4253

2

 

Urmează colectarea datelor pentru semestrul 2 al anului 2016 și analiza integrală a datelor pentru plasarea rezultatelor în raportul anual al MMPSF.

 1.  

Încheierea acordurilor de colaborare dintre ONG-uri prestatoare de servicii sociale în domeniu și STAS

Anii 2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri din domeniu

Obiectiv realizat parțial

AO Homecare a încheiat acord  de colaborare în domeniul  prestării  de servicii sociale  la domiciliu  cu DGAS a mun. Chișinău și cu STAS Stefan Voda și STAS Ceadîr-Lunga. La fel la solicitarea MMPSF,  AO HC a expediat o adresare către toți furnizorii de servicii sociale, cu solicitarea informației  privind numărul acordurilor de colaborare încheiate dintre ONG-uri prestatoare de servicii sociale în domeniu și STAS /APL. Urmează a fi colectate și sistematizate datele la nivel de republică.

 1.  

Analiza rapoartelor  (realizate de către Inspecția Socială) privind activitatea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova

Anul  2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri

 

Obiectiv realizat parțial

MMPSF a analizat rapoartele prezentate de către Inspecția Socială privind efectuarea misiunilor de inspecției pe aspectele legate de prestarea Serviciului de îngrijire la domiciliu în anul 2015 în Direcția Principală Sănătate și Protecție Socială a Comitetului Executiv al Găgăuziei, inclusiv raioanele: Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Direcțiile Asistență socială și Protecție a Familiei din raioanele: Ialoveni, Călărași, Cantemir, Strășeni, Drochia.

 1.  

Desfășurarea ședințelor de informare privind prevederile cadrului legal în domeniul voluntariatului în RM

Anul  2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri

Alte instituții

AO Homecare a efectuat în perioada vizată 14 ședințe de lucru cu voluntarii ONG-urilor active în domeniu. Unul din subiectele discutate a fost prevederile cadrului legal în domeniul voluntariatului în RM

Numărul total de participanți a fost 308 voluntari.

Numărul de voluntari implicați în prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu 36 persoane.

 1.  

Încheierea Memorandumului de colaborare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu rețeaua ONG-urilor

Anul  2015-2017

MMPSF

ONG-uri

 

Obiectiv realizat parțial

Memorandumul elaborat, semnat de ONG-uri și transmis MMPSF pentru semnare.

 1.  

Desfășurarea semestrială a ședințelor de lucru cu Șefii STAS privind progresele atinse în implementarea Regulamentului – cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și  Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2015 și anuală pentru anii 2016-2017

Anul  2015-2017

MMPSF

 

Obiectiv realizat parțial

La data de 23 septembrie 2016 a fost desfășurată ședința de lucru cu șefii structurilor teritoriale de asistență socială, unde au fost discutate rezultatele implementării Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 31 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate, de asemenea, au fost discutate și dificultățile de implementare, precum și problemele cu care se confruntă structurile teritoriale de asistență socială.

O temă aparte a fost dedicată constatărilor privind neregulile identificate în cadrul misiunilor de inspecție pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, precum și soluțiile eficiente și practice de soluționare a acestora.

 1.  

Desfășurarea semestrială a ședințelor de lucru cu ONG din domeniu privind progresele atinse în implementarea Regulamentului – cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și  Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2015 și anuală pentru anii 2016-2017

Anul  2015-2017

MMPSF

 

Obiectiv realizat parțial

Pe 11 octombrie 2016 s-a desfășurat  sesiunea semestrială a grupului de monitorizare  cu ONG active  din domeniu privind progresele atinse în implementarea Regulamentului – cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și  Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2015 și pentru 1 semestru  2016

 1.  

Elaborarea chestionarului de colectare a informației privind SÎSD în RM prestat de către STAS și ONG-uri din domeniu (raport semestrial).

Anul  2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri

Chestionarul a fost elaborat și în baza acestuia au fost colectate date privind Serviciul de îngrijire socială la domiciliu în anul 2015 și primul semestru al anului 2016. Modelul chestionarului se anexează

 

4.

Colectarea rapoartelor semestriale privind SÎSD în RM prestat de către STAS și ONG-uri din domeniu.

Anul  2015-2017

MMPSF

STAS

ONG-uri

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu reprezintă o formă de suport activ pentru persoanele aflate în dificultate, reprezentînd un ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor individuale. Îngrijirea socială la domiciliu oferă o gamă de servicii şi facilităţi acordate în comunitate persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități pentru asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi cu particularităţile de dezvoltare individuală, precum şi pentru activizarea eforturilor proprii. Serviciile în cauză reprezintă o alternativă pentru îngrijirea rezidențială.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anual colectează datele de la structurile teritoriale de asistență socială și elaborează rapoarte generalizate privind Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, care sunt incluse în Raportul social anual.

Respectiv, în anul, 2015 activau circa 2352 unități de lucrători sociali, care deserveau 22348  persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități.

Conform informației prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială în primul semestru al anului 2016 activau circa 2340 lucrători sociali. De serviciile de îngrijire socială la domiciliu beneficiază 21722 beneficiari, dintre care 4253 persoane cu dizabilități.